بازگشت به بالا

جوجه کشی غاز

جوجه غاز

فیلم جوجه درآوری ۱۰۰ درصدی غاز یکی از مشتریان که ۲ دستگاه خریداری کردند

به گفته آقای ذبیح پور از آبان هر سال جوجه کشی غاز را شروع می کند و تا اول خرداد ادامه می دهد و فقط جوجه کشی غاز انجام می دهد. آقای ذبیح پور تخم نطفه دار را از گله تحت مدیریت خودش که از لحاظ تغذیه و چرا و جفت گیری نظارت دارد تهیه می کند.

جوجه کشی غاز فیلم

ارسال یک نظر

X