کلیاتی بر جوجه کشی

کلیاتی بر جوجه کشی : به دو صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارد. در نوع طبیعی مرغ کرچ مدت زمانی را روی تخمها می خوابد تا جوجه ها از تخم خارج شوند اما در جوجه کشی مصنوعی از ماشینهای جوجه کشی استفاده می شود.

مزایا جوجه کشی مصنوعی

1) نیازی به مرغ کرچ وجود ندارد .

2) هربار تعداد زیادی تخم را می توان به جوجه تبدیل کرد.

3) بهداشت و مقابله با بیماریها آسانتر است.

جنین برای رشد و نمو خود به تمام عناصر غذایی نیازمند است که آنها را از تخم مرغ می گیرد و فقط اکسیژن است که از هوا تامین می شود.

تا روز چهارم جوجه کشی قندها منبع اصلی انرژی هستند.

از روز پنجم تا نهم پروتئین به عنوان منبع انرژی می باشد.

از روز نهم تا پایان دوره چربی ها انرژی مورد نیاز را تامین می کنند.

کلسیم مورد نیاز در دوره جنینی از پوسته تامین می شود کلسیم موجود در زرده بعد از خروج جوجه از تخم مورد استفاده قرار می گیرد.

نیاسین و ویتامین C توسط جنین ساخته می شود و بقیه ویتامینها از طریق تخم مرغ در اختیار جنین قرار می گیرد.

میزان تلفات در جوجه کشی

تلفات جنین در طی دوره جوجه کشی متفاوت می باشد و بیشتر تلفات را طی مراحل زیر مشاهده می کنیم:

روز دوم تا چهارم: به علت عدم توانایی سازگاری جنین با تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی به وجود آمده در مراحل رشد( کمبود ویتامین A و E منجر به افزایش تلفات می شود)

روزهای یازدهم تا چهاردهم: به علت کمبود عناصر غذایی

روزهای هفدهم تا بیست ویکم: به علت تغییرات حرارت و رطوبت و… در ماشینهای جوجه کشی ( برای کاهش تلفات در این مرحله از باز و بسته کردن زیاد ماشینهای جوجه کشی باید خودداری نمود).

انواع ماکیان دوره جوجه کشی (روز)   انواع ماکیان  دوره جوجه کشی (روز)
مرغهای بومی 20 -19 بوقلمون 30 28
مرغ های نژاد متوسط 21 غاز 31- 28
مرغ های نژاد سنگین 23-21 اردک 29- 27
مرغ های نژاد سبک 21- 20 کبوتر 18-16

 

مرحله رشد اعضای بدن
روز اول تشکیل جنین ، ظهور لوله های اولیه ، ستون فقرات ، اعصاب ، سر و چشم
روز دوم تشکیل قلب و گوش و شروع ضربان قلب
روز سوم تشکیل بینی ، بالها و پاها
روز چهارم تشکیل زبان
روز پنجم تشکیل دستگاه تناسلی و تمایز جنسی
روز ششم تشکیل و شکل گرفتن منقار و پنجه ها
روز هفتم تشکیل پرها
روز دهم تشکیل منقار
روز سیزدهم شروع به رشد پنجه ها و فلس ها
روز چهاردهم قرار گرفتن جنین در موقعیت اصلی خود در داخل تخم مرغ (سر به طرف قسمت بزرگ تخم مرغ قرار     می گیرد.)
روز شانزدهم جذب کامل سفیده
روز هفدهم کاهش مایع آمنیون
روز نوزدهم ورود کیسه زرده به حفره بدنی
روز بیستم جنین همه فضای تخم مرغ به جز کیسه هوا را پر می کند و سر زیر بال راست قرار می گیرد.در اثر انقباض ماهیچه گردن و زائده منقار بالا  پوسته سوراخ می شود.
روز بیست و یکم خروج جنین از تخم

 

سالنهای جوجه کشی

سالن جوجه کشی شامل قسمتهای زیر می شود

اتاق دود دادن

اتاق درجه بندی

اتاق نگهداری تخم مرغ

اتاق شستشو

اتاق انکوباتور(ستر)

اتاق هچر

اتاق نگهداری جوجه

مراحل جوجه کشی

ستر : در کارخانه های جوجه کشی 18 روز اول ( از ساعت 440-0) تخم مرغها را در داخل دستگاه ستر (تخم مرغ گیر) که دمای آن 2/37 و رطوبت آن 60%است قرارمی دهند.

در دستگاه ستر چهار عامل باید مورد توجه قرار گیرد.

تامین سیستم تهویه در جوجه کشی

طی دوره جوجه کشی اکسیژن مورد نیاز جنین توسط منافذ موجود در پوسته تخم مرغ تامین می شود.دی اکسید کربن نیز از همین منافذ خارج می گردد.میزان اکسیژن مورد نیاز جهت رشد جنین حدود 21%می باشد.به ازای هر 1%کاهش میزان اکسیژن 5%میزان جوجه دهی کاهش می یابد.همچنین عدم خروج دی اکسید کربن و تجمع آن در اطراف تخم مرغها منجر به کاهش درصد جوجه درآوری می شود.چنانچه غلظت دی اکسید کربن به 5%برسد درصد جوجه درآوری به صفر خواهد رسید.

حداکثر میزان افزایش غلظت دی اکسید کربن ماشینهای جوجه کشی 5%می باشد. تهویه مشابه سالنهای پرورش اعمال می گردد وچون اکسیژن احتیاج است ودی اکسید کربن دفع می گردد در نتیجه در زمستان گرم ودر تابستان باید سرد باشد.در جوجه کشی فشار مثبت در تهویه مطلوب تر است و جهت تهویه از سمت تمیز ترین قسمت ها (سترها) به آلوده ترین بخش (اتاق شستشو) می باشد.بین قسمتهای مختلف درها دو طرفه هستند و از هر طرف قابل بازشدن می باشد.اگر تهویه در قسمتهای مختلف به صورت مجزا انجام شود مطلوب تر می باشد.

دما و رطوبت مورد نیاز جهت جوجه آوری

دما دمای مناسب برای جوجه کشی به طور متوسط معادل 38-37 درجه می باشد. کاهش دما منجر به دیرتر خارج شدن جوجه ها از تخم مرغ می شود و افزایش آن منجر به زودتر خارج شدن جوجه ها از تخم مرغ می گردد. درجه حرارت مناسب در ماشینهای مختلف تا حدودی متفاوت می باشد.

رطوبت رطوبت دمای موجود در ماشینهای جوجه کشی سبب تبخیر آب از تخم مرغها و تلفات جنین می شود. از این رو توجه به رطوبت مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرفی کاهش رطوبت ماشینهای جوجه کشی منجر به افزایش تبخیر و وسیع تر شدن کیسه های هوایی داخل تخم می شود. در نتیجه نوک جوجه زود تر به اتاقک هوا می رسد. همچنین افزایش رطوبت نیز منجر به وسعت دیر بهنگام کیسه هوا شده و جوجه در این زمان قادر به تنفس نخواهند بود. رطوبت ماشینهای جوجه کشی به دمای آنها و سرعت تهویه بستگی دارد.

نحوه قرار گیری تخم مرغ ها در جوجه آوری

نحوه قرار گرفتن تخم مرغها به صورتی است که قسمت پهن آنها به طرف بالا باشد،در غیر این صورت سر جوجه در قسمت باریک قرار می گیرد و قادر به تنفس نبوده و از بین می رود.چرخاندن تخم مرغها عملی است که در جوجه کشی طبیعی توسط خود مرغ انجام می شود و عدم توجه به آن منجر به کاهش جوجه درآوری می شود زیرا جنین به پوسته تخم چسبیده و تلف می شود.همچنین نزدیکی نطفه به پوسته باعث افزایش تبخیر آب از جنین می شود.عمل چرخاندن موجبات گرم شدن یکنواخت تخم مرغها را نیز فراهم می کند.این عمل چندین بار در طی روز انجام می گیرد و توسط میله ای که در زیر صفحه تخم مرغ قرار دارد صورت می پذیرد.تعداد دفعات چرخش در طی روز حداقل 6-4 بار و در ماشینهای بزرگ جوجه کشی هر 2ساعت یکبار انجام می شود.         

هچر: سه روزاقی مانده، یعنی از روز 21-19 تخم مرغها را در داخل دستگاه هچر(جوجه گیر) قرار می دهند که دمای آن 5 /37 درجه و رطوبت آن 75%است. در دستگاه جوجه کشی هچر از سه عامل از عوامل چهارگانه مذکور در ستر مورد توجه می باشد:

دما

رطوبت

اکسیژن

علت رطوبت بیشتر در دستگاه هچر به این علت است که بعد از روز 19 جنین تنفس دارد ودی اکسید کربن و آب ترکیب شده و منجر به شکستگی پوسته ها می شوند.همچنین جنین در روز 19 مقداری از کلسیم پوسته را برداشت میکند ( 120 میلی گرم در طول 21 روز) .

در طی دوره 21روزه جوجه کشی تخم مرغها 18 روز در ستر و 2 روز در هچر قرار دارند، ازاین رو نسبت دستگاه ستر به هچر باید 1به 6باشد.در این صورت اگر هر روز بخواهیم تخم مرغها را ست کنیم،بعضی روزها هچر خالی می شود به همین دلیل هر سه روز یکبار تخم مرغها را ست می کنیم.زمان انتقال تخم مرغها ازستر به هچر به شرایط تخم مرغها نیز بستگی دارد.در حقیقت زمانیکه 2-1%تخم مرغها نوک زده شوند زمان انتقال تخم مرغ است.

نوک چینی وقطع تاج

در این قسمت نوک جوجه ها را کوتاه می کنند رشد نوک در آینده در حدی خواهد بود که مانع صدمه زدن به سایر جوجه ها شود.جوجه های تخمگذار علاوه بر نوک چینی د ریک روزگی در مواقع شیوع کانی بالیزم نیز یکبار دیگر نوک چینی می شوند.صدمه به تاج در مرغان تخمگذار به خصوص دسته ای که در قفس نگهداری می شوند در میزان تولید تاثیر گذار هستند.

انتقال وتحویل جوجه های یک روزه  : به مدت 3- 2روز ذخیره زرده به عنوان منبع غذایی جوجه ها مورد استفاده قرار می گیرد.در زمینه حمل و نقل جوجه ها از محل جوجه کشی به محل پرورش باید دقت لازم را نمود، جوجه ها پس از قرار گرفتن در محل پرورش باید خیلی سریع به آب و غذا دسترسی یابند.

 واکسیناسیونواکسنها معمولا پس از خارج شدن جوجه ها از جوجه کشی و طی دوران پرورش بکار گرفته می شوند زیرا به علت مصونیـتی که از مادر به جوجه منتقل می شود در یکی دور روز اول واکسنها بی اثر هستند، ولی امروزه در بیشتر موسسات جوجه کشی جوجه های تخمگذار را بر علیه بیماری مارک واکسینه می کنند.

ماشین جوجه کشی دی کیو شاپ

اگر قصد خرید ماشین جوجه کشی را دارید هم اکنون میتوانید از طریق سایت ما اقدام به خرید نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک