تخم نطفه دار و نطفه بینی

4.1 74 تخم مرغ های قابل جوجه کشی بایستی دارای خصوصیاتی باشند تا بتوان از آنها استفاده کرد. نطفه بینی تخم نطفه دار ، با این روش میتوان آنها را با تخم های بدون نطفه تشخیص داد. معمولا نطفه بینی … ادامه خواندن تخم نطفه دار و نطفه بینی